Nieuws

Schoolgebouw Welkom op de website van de reünistenvereniging van het Marnix Gymnasium. Op deze website vindt u informatie over de vereniging, het laatste nieuws, aankomende activiteiten en foto’s. Nog geen lid? Lees meer over onze vereniging en word lid!

Bestuursmededeling Reünistenvereniging en uitnodiging ledenbijeenkomst 2024

Beste leden,

De tijd is bijna daar- na lang en hard werk verschijnt een nieuwe editie van het Marnix Magazine naar verwachting deze week in de brievenbus! We haken hier graag op in met deze mededeling, welke voor het grootste deel gelijk is aan de ledenbrief die gebundeld is met het Magazine.

In mei vorig jaar zijn Sophia en Joël teruggetreden als assessoren van de vereniging. De vereniging is hen veel dank verschuldigd voor al hun werk. Dank ook aan allen die hen daarbij hebben geholpen. Op bladzijden 37 tot en met 39 van het Magazine is het verslag van Sophia en Joël opgenomen.

In de achterliggende maanden hebben wij als nieuwe bestuursleden ons gericht op onze organisatorische, administratieve en financiële taken. Veel dank aan degenen die ons daarbij hebben geholpen! Thans hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de op zaterdag 8 juni 2024 van 13:30 tot 15:30 uur op het Henegouwerplein te houden Algemene Ledenvergadering.

De agenda van de ALV is als volgt:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Verslag ledenvergadering 13 mei 2023 en bestuursverslag
 3. Binnengekomen stukken / mededelingen
 4. Terugblik, verslag Denktank en vooruitblik
 5. Financieel verslag 2021, 2022 en 2023 en vaststellen en begroting 2024
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Bestuurswisseling
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Ter toelichting op het vierde punt van de agenda verwijzen wij u graag naar blz. 37 van het Marnix Magazine. Er is met mandaat van de ledenvergadering een denktank opgericht, die als doel heeft een of meerdere plannen uit te werken omtrent het voortbestaan van de vereniging. Hun bevindingen zullen op de ledenvergadering worden toegelicht.

Als u bij de ledenvergadering aanwezig wilt zijn, ontvangen wij uw aanmelding graag per e-mail aan abactis@marnixreunisten.nl o.v.v. uw naam en examenjaar. Wij bevestigen daarna de precieze locatie voor de vergadering binnen het gebouw Henegouwerplein. We zien ernaar uit u op de Algemene Ledenvergadering te mogen begroeten.

Deze aanmelding per mail dient ook om ons ledenbestand bij te werken; specifiek willen wij graag de in de ledenadministratie opgenomen e-mailadressen aanvullen en bijwerken om in de toekomst communicatie van de vereniging mede via e-mail te laten lopen

Na de ALV is er van 15:30 tot 16:30 uur gelegenheid om onder het genot van een drankje bij te praten en elkaar te ontmoeten en bijvoorbeeld met jaargenoten bijeen te komen.

 

Rest ons u veel leesplezier toe te wensen met het Marnix Magazine, en tot op de ALV!

 

Met vriendelijke groet,

Myrtle Doornbos, Abactis

Olav Nuijten, Fiscus

Betreft: Bestuursmededeling Reünistenvereniging en uitnodiging ledenbijeenkomst 2023

Afgelopen week is er een brief verstuurd naar alle leden van de Reünistenvereniging. Hieronder is deze te lezen. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, horen wij dat graag. U kunt ons bereiken via abactis@marnixreunisten.nl.

Leiden, 17 april 20

Geachte alumnus/alumna,

Hopelijk ontvangt u dit bericht in goede gezondheid.

Het bestuur van de Marnix Reünistenvereniging is u dringend een update verschuldigd over het reilen en zeilen van de vereniging en dat willen we u persoonlijk middels deze brief doen. De afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met een aantal omstandigheden die ertoe hebben geleid dat wij reeds te lang niet zo actief zijn geweest als u van ons zou moeten verwachten. Bij deze willen wij daar dan ook als eerste nogmaals onze excuses voor maken.

Zoals jullie hebben gemerkt liggen de activiteiten van de vereniging de afgelopen jaren vrijwel stil. Er zijn al een aantal keren geen ledendagen en Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd, zowel de financiële- als ledenadministratie wordt niet tot nauwelijks bijgehouden, men moet wachten op het Marnix Magazine en op onze online kanalen wordt er niet of nauwelijks bericht. Daarbij komt nog dat wij dit jaar ons lustrum vieren, maar met oog op het onderstaande is de kans op een Reünie in 2023 klein.

Hoewel er heus hand in eigen boezem kan worden gestoken, is de grootste belemmerende factor in dit alles dat wij te maken hebben met onderbezetting van het bestuur. Met het aangekondigde afscheid van de oud-Fiscus in 2021, een plotseling en langdurig ziekbed van toenmalig recent-aangestelde Praeses en met geen gehoor vanuit de voormalige Ab-Actis, bestaathet bestuur van de  vereniging op het moment slechts uit twee assessoren. De noodoproep die wij afgelopen jaar onder de leden hebben verspreid leidde tot weinig respons, en diegenen die zich bereid wisten te vinden besloten zich niet te binden zonder de toewijding van anderen.

Het bestuur staat voor een ingewikkelde en onhoudbare situatie. De toekomst van de vereniging is onzeker en wij zijn niet in staat om de kar te blijven trekken. Wij, Joël van Muiswinkel (2018) en Sophia Mons (2015), zetten ons respectievelijk reeds vier en zeven jaar in voor de vereniging. Hoewel wij dit met veel plezier hebben gedaan, is ook voor ons de tijd aangebroken om andere zaken op te pakken.

Deze oproep is onze laatste poging om de vereniging voort te laten bestaan in de huidige vorm. Graag nodigen we eenieder die zich bereid weet actief bij te dragen aan de vereniging uit voor een ledenbijeenkomst aanstaande zaterdag 13 mei. Tijdens die bijeenkomst willen wij op zijn minst drie leden bereid vinden het dagelijks bestuur te vormen, bestaande uit een Praeses, een Ab-Actis en een Fiscus. In het geval de ledenbijeenkomst geen concrete oplossingen brengt en wij niemand, of te weinig leden, bereid vinden zich in te zetten voor het bestuur, moeten wij nadenken over een alternatieve vorm. Eventueel zou dit betekenen dat de vereniging in slaapstand wordt gezet.

Deze brief en de daaropvolgende ledenbijeenkomst is onze laatste poging de vereniging in stand te houden in de huidige vorm. Meerdere malen hebben wij getracht aan te kaarten dat de vereniging niet alleen voor, maar ook door de leden wordt gemaakt tot wat zij is. Mocht u zich geroepen voelen uw steentje bij te dragen als bestuurslid, mocht u eventuele gegadigden kennen of heeft u een ander idee om het voortbestaan van de vereniging te garanderen, dan zien we u graag tijdens de bijeenkomst op ZATERDAG 13 MEI OM 10:00 UUR in het Marnix Gymnasium, LOCATIE HENEGOUWERPLEIN 14, ROTTERDAM. De deuren zullen open zijn vanaf 9:30 en de bijeenkomst vindt plaats tussen 10:00 en 12:30 uur.

​​Graag ontvangen wij uw bericht over uw voorgenomen aan- of afwezigheid op uiterlijk maandag 8 mei a.s. via een email aan abactis@marnixreunisten.nl of door middel van onderstaande strook aan assessor Sophia Mons, Hasebroekstraat 8, 2321XL, Leiden.

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken via abactis@marnixreunisten.nl.

Wij kijken uit naar uw aanwezigheid, en danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Marnix Reünistenvereniging

Sophia Mons (2015)                                                                                                                      Assessor I
Joël van Muiswinkel (2019)                                                                                                      Assessor II

AANMELDSTROOK

NAAM:                                                                                      EXAMENJAAR: 

Zal WEL/NIET aanwezig zijn bij de ledenbijeenkomst op 6 mei 2023

Update Ledendag 2022

Het bestuur van de Marnix Reünistenvereniging is u dringend een update verschuldigd over het reilen en zeilen van de vereniging. Door onvoorziene omstandigheden zien wij – de twee assessoren van het bestuur – ons genoodzaakt de Algemene Ledenvergadering van 2 april 2022 te moeten verschuiven naar een nader te bepalen moment dit jaar. Zoals beschreven in een uitgebreide brief aan onze leden kampt het bestuur van de Reünistenvereniging met een aantal obstakels, buiten de corona-periode om, die het ons lastig maken de vereniging draaiende te houden. Zo is onze recentelijk aangestelde Praeses, Paul Moet, helaas door ziekte voorlopig niet in staat zijn rol als voorzitter te vervullen, maar heeft ook onze Ab-Actis de afgelopen maanden zijn taken niet kunnen voltooien en recentelijk aangegeven te willen stoppen als bestuurder. Tot slot zijn wij al langere tijd op zoek naar iemand die de functie van Fiscus wil bekleden binnen het bestuur, zonder succes tot op heden ondanks herhaaldelijke oproepen.

De vereniging moet op het moment functioneren zonder dagelijks bestuur en wordt op het moment staande gehouden door onze twee assessoren, met de hulp van onze voormalig Praeses Sylvia de Jong, waarvoor wij haar ontzettend dankbaar zijn. Tot ons spijt hebben wij dan ook moeten concluderen dat de ALV van 2022 geen doorgang kan vinden op het eerder geplande moment van 2 april.

Nog in april hopen wij u te voorzien van een langverwachte en wederom rijkgevulde nieuwe editie van het Marnix Magazine. Voor verdere vragen, opmerkingen of ideeën kunt u ons, via een inmiddels wederom werkend mailadres, bereiken via abactis@marnixreunisten.nl. Ook als u zich zelf geroepen voelt een steentje bij te dragen aan de vereniging als Fiscus of als ander bestuurslid.

Digitale Ledendag van de Marnix Reünisten 2021

IMG_3007Afgelopen zaterdag organiseerden wij weer de jaarlijkse Ledendag, ditmaal voor de eerste keer online via Zoom! Hoewel het spijtig was dat wij elkaar niet in het echt konden treffen, bleek de digitale oplossing wél goed uit te komen voor sommige leden wonend in het buitenland. Het was mooi om te zien dat ook zij dit jaar aanwezig konden zijn! Vooraf waren aangemelde leden per post verwelkomd met een heerlijke stroopwafel en om 10:00 uur ‘s ochtends zat men dan ook al tijdig klaar met een kopje koffie achter de pc om de Ledendag toch mee te maken.

Schermafbeelding 2021-04-10 om 09.38.46 Zoals gewoonlijk begon de dag met het formele gedeelte: de Algemene Ledenvergadering. We spraken over het afgelopen jaar, een jaar van reuring dat ook voor de Reünistenvereniging anders dan anders bleek. Wegens de coronapandemie werden alle normaliteiten op de schop gegooid, wat invloed had op onze Ledendag van 2020, de jaarlijkse studentenborrel en de diploma-uitreiking van het Marnix zelf.
Desondanks wist de vereniging zich aan te passen, nieuwe leden te verwelkomen én een mooi MarnixMagazine uit te brengen. Ook de financiën en onze plannen voor het komende jaar kwamen ter sprake. Gedurende de ALV moesten wij ook afscheid nemen van bestuursleden Sylvia de Jong (Praeses) en Robert-Jan Koning (Fiscus), die beiden jarenlang inzet hebben getoond voor de vereniging. In het zonnetje gezet met een kleine toespraak en een passend afscheidscadeau bedankten we hen hartelijk! Gelukkig mochten wij ook twee nieuwe bestuursleden verwelkomen. Zo werd Paul Moet (eindexamenjaar 1970) ingewijd als Praeses en verwelkomden wij Joël van Muiswinkel (eindexamenjaar 2019) als studentassessor. Ook hen willen wij hartelijk bedanken voor hun keuze om actief bij te gaan dragen aan onze vereniging.

Schermafbeelding 2021-04-10 om 11.58.32Natuurlijk kwam ook het Marnix ‘anno nu’ aan bod. De nieuwe rectrix Leezan van Wijk was online aanwezig en gaf ons een mooie presentatie over hoe het Marnix het afgelopen jaar heeft beleefd en hoe de school de toekomst voor zich ziet. Aanwezige reünisten werden uitgenodigd om mee te denken over de toekomst, maar ook zelf verhalen te vertellen over hun Marnix-tijd. Als afsluiting van de dag kwamen oud-leerlingen Olaf Rhijnsburger en Freke Munk, de winnaars van de Marnixprijs in 2019, vertellen over hun profielwerkstuk Kweekvlees: Van in Vitro naar Vitrine. Ze gaven een hele interessante presentatie over alle aspecten die bij kweekvlees komen kijken. Bent u geïnteresseerd? Het profielwerkstuk en de presentatie vindt u op onze site.

Bent u enthousiast geworden en zou u ook actief willen bijdragen aan het in stand houden van onze mooie vereniging? We zijn dringend op zoek naar een nieuwe Fiscus. Bent u geïnteresseerd? Neem vooral contact op via Facebook of per mail via abactis@marnixgymnasium.nl! Ondanks de noodzaak om online samen te komen dit jaar bleek de Ledendag een groot succes. Hopelijk kunnen we u en jullie allen volgend jaar ouderwets ontvangen op het Marnix zelf. Wie weet tot dan!

Ledendag 2021

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse ledendag op zaterdag 10 april 2021 om 10:00 uur. De ledendag zal vanwege de coronamaatregelen online plaatsvinden. Vanwege het Paasweekend zal de ledendag een week later plaatsvinden dan eerder in het Marnixmagazine werd gemeld.

Programma

  • U bent welkom vanaf 9.45 uur in de digitale wachtkamer.
  • Om 10.00 uur start de Algemene Ledenvergadering. Wij streven ernaar om 11:00 uur het formele gedeelte te beëindigen.
  • Om 11:00 uur zal de huidige rectrix, Leezan van Wijk, deelnemen om te vertellen over “Het Marnix anno nu”, en heeft u gelegenheid tot het stellen van vragen.
  • Om 11.30 uur zullen de winnaars van de Marnixprijs 2019, Freke de Munk en Olaf Rhijnsburger, een presentatie geven over hun Profielwerkstuk, met als onderwerp: “Kweekvlees: Van In Vitro naar Vitrine”.
  • Om 12.00 uur willen wij de Ledendag afsluiten.

Graag ontvangen wij uw bericht over uw voorgenomen aan- of afwezigheid op uiterlijk 1 april a.s. per mail naar abactis@marnixreunisten.nl. De aanmelding zal dit jaar volledig digitaal gebeuren, omdat u via uw opgegeven mailadres ook de link naar de digitale meeting zult ontvangen om deel te kunnen nemen. De relevante stukken zullen voorafgaand aan de ALV digitaal worden uitgereikt. Deze ontvangt u na uw aanmelding. Voorafgaand aan de Ledendag zult u van ons iets lekkers voor bij de koffie ontvangen! Wij kijken uit naar uw komst.