Bestuursmededeling Reünistenvereniging en uitnodiging ledenbijeenkomst 2024

Beste leden,

De tijd is bijna daar- na lang en hard werk verschijnt een nieuwe editie van het Marnix Magazine naar verwachting deze week in de brievenbus! We haken hier graag op in met deze mededeling, welke voor het grootste deel gelijk is aan de ledenbrief die gebundeld is met het Magazine.

In mei vorig jaar zijn Sophia en Joël teruggetreden als assessoren van de vereniging. De vereniging is hen veel dank verschuldigd voor al hun werk. Dank ook aan allen die hen daarbij hebben geholpen. Op bladzijden 37 tot en met 39 van het Magazine is het verslag van Sophia en Joël opgenomen.

In de achterliggende maanden hebben wij als nieuwe bestuursleden ons gericht op onze organisatorische, administratieve en financiële taken. Veel dank aan degenen die ons daarbij hebben geholpen! Thans hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de op zaterdag 8 juni 2024 van 13:30 tot 15:30 uur op het Henegouwerplein te houden Algemene Ledenvergadering.

De agenda van de ALV is als volgt:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag ledenvergadering 13 mei 2023 en bestuursverslag
  3. Binnengekomen stukken / mededelingen
  4. Terugblik, verslag Denktank en vooruitblik
  5. Financieel verslag 2021, 2022 en 2023 en vaststellen en begroting 2024
  6. Verslag kascontrolecommissie
  7. Bestuurswisseling
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Ter toelichting op het vierde punt van de agenda verwijzen wij u graag naar blz. 37 van het Marnix Magazine. Er is met mandaat van de ledenvergadering een denktank opgericht, die als doel heeft een of meerdere plannen uit te werken omtrent het voortbestaan van de vereniging. Hun bevindingen zullen op de ledenvergadering worden toegelicht.

Als u bij de ledenvergadering aanwezig wilt zijn, ontvangen wij uw aanmelding graag per e-mail aan abactis@marnixreunisten.nl o.v.v. uw naam en examenjaar. Wij bevestigen daarna de precieze locatie voor de vergadering binnen het gebouw Henegouwerplein. We zien ernaar uit u op de Algemene Ledenvergadering te mogen begroeten.

Deze aanmelding per mail dient ook om ons ledenbestand bij te werken; specifiek willen wij graag de in de ledenadministratie opgenomen e-mailadressen aanvullen en bijwerken om in de toekomst communicatie van de vereniging mede via e-mail te laten lopen

Na de ALV is er van 15:30 tot 16:30 uur gelegenheid om onder het genot van een drankje bij te praten en elkaar te ontmoeten en bijvoorbeeld met jaargenoten bijeen te komen.

 

Rest ons u veel leesplezier toe te wensen met het Marnix Magazine, en tot op de ALV!

 

Met vriendelijke groet,

Myrtle Doornbos, Abactis

Olav Nuijten, Fiscus

Een reactie achterlaten